Esports, educació i cultura

Crearem una biblioteca universitària a la Casa Bernal

Crearem un Centre Esportiu d’Alt Rendiment a les instal·lacions esportives de Mas de Tous

Adequarem les instal·lacions esportives a la seua demanda i a la mobilitat recolzant als esportistes amb discapacitat

Proposem crear un nou auditori, ja que la Casa de la Cultura es queda xicoteta

Digitalizarem l’arxiu històric i les gravacions de La Pobla TV des que es va crear al nostre municipi

Augmentarem les ajudes en material escolar