Avís legal

El titular del lloc www.centratsenlapobla.com és Centrats en La Pobla, partit polític amb responsabilitat jurídica pròpia d’acord amb la Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, i inscrita al Registre de Partits Polítics en el mes de març de 2022. Correu electrònic: info@centratsenlapobla.com.

Les presents Condicions Generals d’Ús que es detallen aquest avís legal regulen l’accés i la utilització de www.centratsenlapobla.com, així com de tots els continguts que als mateixos es mostren o es posen a disposició dels usuaris.

Abans d’utilitzar el lloc web www.centratsenlapobla.com haurà de llegir atentament aquestes Condicions Generals d’Ús i la Política de Privacitat.

1. Acceptació de les Condicions Generals d’Ús

S’entén per usuari la persona que accedeix, navega, utilitza o participa als serveis d’aquest lloc web, que accepta les Condicions Generals d’Ús i la Política de Privacitat, on s’arreplega i detalla el tractament de les dades personals subministrades pels usuaris i l’exercici dels drets d’aquests sobre dites dades.

L’usuari garanteix que és major de 14 anys i serà enterament responsable d’aquesta declaració i de l’accés i correcte ús del lloc web amb subjecció a aquestes Condicions Generals d’Ús i a la legalitat vigent, així com als principis de bona fe, a la moral i a l’ordre públic, i amb el compromís d’observar diligentment qualsevol instrucció addicional que, en relació amb aquest ús i accés, poguera ser-li impartida per www.centratsenlapobla.com.

Amb la utilització d’aquest lloc web, l’usuari accepta les Condicions Generals d’Ús que www.centratsenlapobla.com tinga publicades en cada moment al qual accedisca.

Centrats en La Pobla es reserva el dret a modificar les Condicions Generals d’Ús, publicant aquest canvi de la mateixa manera en què apareixen aquestes condicions o a través de qualsevol tipus de comunicació amb l’usuari. Les Condicions Generals d’Ús no obstaculitxen la fixació per part de www.centratsenlapobla.com d’altres condicions particular per a la contractació o utilització de determinats seveis o productes que oferisquen als usuaris al lloc web.

2.Accés i ús del portal

L’accés a www.centratsenlapobla.com per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuit.

3. Participació dels usuaris i continguts

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts d’aquest lloc web de manera correcta i lícita de conformitat a la Llei, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Centrats en La Pobla no és responsable de les opinions publicades pels usuaris a través de fòrums comentaris a les informacions o a altres ferramentes de participació. Són els usuaris els únics responsables de les opinions, comentaris, aportacions, continguts multimèdia (fotos, vídeos) que realitzen al lloc web de Centrats en La Pobla.

Centrats en La Pobla es reserva el dret a retirar tots aquells continguts -informacions, comentaris, imatges, esdeveniments, grups o vídeos- que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs i/o racistes.

4. Menors d’edat

Centrats en La Pobla prohibeix l’ús dels serveis del seu lloc web a menors de 14 anys. A més a més, Centrats en La Pobla aconsella que els menors d’edat que se situen per damunt dels 14 anys (de 14 a 18 anys) consulten amb els seus pares (o tutor legal) abans de proporcionar qualsevol dada de caràcter personal, i informa que, en cap cas, es demanaran dades relatives a altres membres de la família sense el consentiment dels titulars de les mateixes.

És molt important que els menors lligen i comprenguen correctament aquestes Condicions Generals d’Ús i la Política de Privacitat de www.centratsenlapobla.com.

5. Propietat intel·lectual

Queden igualment prohibides a títol informatiu:
– La presentació d’una pàgina d’aquest lloc web que no pertanya a Centrats en La Pobla, a no ser que es compte amb l’exprés acord de Centrats en La Pobla.
– L’extracció d’elements del lloc web causant un prejudici qualsevol en relació a la Protecció Jurídica de les Bases de Dades.

El disseny del portal, així com els logos, marques i la resta de signes distintius que apareicen al mateix, pertanyen a Centrats en La Pobla i estan protegits pels corresponents.

6. Llicència CreativeCommons

Centrats en La Pobla aplica a la part informativa del lloc web www.centratsenlapobla.com la llicència CreativeCommons de Reconeixement no comercial d’obra derivada 3.0. Espanya.

Per tant, amb la informació publicada a les àrees informatives de www.centratsenlapobla.com, l’usuari és lliure de copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sota aquestes condicions:
– Reconeixement. Ha de reconèixer els crèdits de l’obra de la manera especificada per l’autor o el llicenciador (però no d’una manera que suggerisca que té el seu suport o que recolzen l’ús que es fa de la seua obra).
– No comercial. No es pot utilitzar aquesta obra per finalitats comercials. En reutilitzar o distribuir l’obra, s’ha de deixar ben clar els termes de la llicència d’aqeusta obra.

Aquesta clàusula és un resumen en termes generals de la llicència completa accesible en aquesta direcció: https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/legalcode.es

7. Enllaços

La presència d’enllaços a www.centratsenlapobla.com té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggerència, invitació o recomanació sobre els mateixos, i encara que es tracta de garantir que aquells llocs webs de tercers complisquen els estàndards adequats, no podem garantir el compliment de la normativa als mateixos. Centrats en La Pobla es reserva el dret a eliminar qualsevol enllaç o programa en qualsevol moment.

8. Legislació aplicable i jurisdicció

Les relacions entre Centrats en La Pobla i l’usuari dels serveis presents a www.centratsenlapobla.com es regiran per la legislació i jurisdicció aplicables que corresponguen. No obstant, per als casos en els quals la normativa preveja la possibilitat a els parts de sometre’s a un fur, Centrats en La Pobla i l’usuari, amb renúncia expresa a qualsevol altre fur que poguera correspondre’ls, es someten als jutjats i tribunals de la ciutat de València.

Centrats en La Pobla perseguirà l’incumpliment de les presents condicions legals així com qualsevol utilització indeguda d’aquest lloc web exercint totes les accions legals que el poden correspondre per dret.